به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، شهریور ۰۸، ۱۳۹۳

صد سال دیگه ما زنده نیستیم

آریا آرام نژاد 
 خودکامه ها باز ، برای دنیا تصمیم می گیرند 
صد سال دیگه، ما زنده نیستیم  تا  زنده هستیم، ﺑﺎید بایستیم
صد سال دیگه ، ما زنده نیستیم   دنیا چه شکلی، دنیا چه رنگه   تو صلح و شادی ، یا غرق نفرت یا غرق خون و یا غرق جنگه.  

خودکامه ها باز ، برای دنیا تصمیم میگیرند ، به جای مردم بازم بچه ها توی ﺑیافرا گشنه میمیرند تو قحط گندم هنوزم با پول سنجیده میشن آرزوها وقلب آدمها هنوزم زیر پوتین قدرت له میشه رویا ، ﻣیلرزه دنیا

صد سال دیگه ، ما زنده نیستیم تا زنده هستیم ، ﺑﺎید بایستیم
صد سال دیگه ، فرصت نداریم ﺑﺎید قدم   تو میدون بزاریم
صد سال دیگه هنوز کسی هست که توی خلوت ، رویا ببافه هنوزم خورشید داره میسوزه هنوزم آسمون ، آبی و صافه

بگو بدونم صد سال دیگه ، درخت سبزی تو دنیا مونده یا جنگلها رو دونه به دونه ، ﮐبریت خشم آ دم سوزونده
خودکامه ها باز ، برای دنیا تصمیم میگیرند ، به جای مردم بازم بچه ها توی ﺑیافرا گشنه میمیرند تو قحط گندم هنوزم با پول سنجیده میشن آرزوها وقلب آدمها هنوزم زیر پوتین قدرت له میشه رویا ، ﻣیلرزه دنیا

صد سال دیگه ، ما زنده نیستیم تا زنده هستیم ، ﺑﺎید بایستیم 
صد سال دیگه ، فرصت نداریم ﺑﺎید قدم تو میدون بزاریم