به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۹۳

فیلم مستند "دیدار با سیمین بهبهانی" ساخته شده در سال ١٣٧٣

برگی از کتاب عشق
"دیدار با سیمین بهبهانی"
روایت ناصر زراعتی