به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مرداد ۲۷، ۱۳۹۳

مرضیه :" لاله صحرایی", جواد لشگری , معینی کرمانشاهی

بانو مرضیه       
 لاله صحرایی

ما می زدگان از دل و جان تا به جهان هستیم 
پیمانه به دستیم
با اهل وفا صدق و صفا ما به خدا هرگز 
پیمان نشکستیم

ای لاله ی صحرایی نشکفته چرایی
گلخانه پر از گل شد ای لاله کجایی
تو مشعل سوزان این محفل مایی


مرضیه :" لاله صحرایی", جواد لشگری , معینی کرمانشاهی
  لاله صحرایی

ای لاله ی صحرایی نشکفته چرایی
گلخانه پر از گل شد ای لاله کجایی
تو مشعل سوزان این محفل مایی
ما می زدگان از دل و جان تا به جهان هستیم پیمانه به دستیم
با اهل وفا صدق و صفا ما به خدا هرگز پیمان نشکستیم

گر دامنت ای یار در دست من آید
عمری به ترانه گل در سخن آید
ما می زدگان از دل و جان تا به جهان هستیم پیمانه به دستیم
با اهل وفا صدق و صفا ما به خدا هرگز پیمان نشکستیم

از من تو چه خواهی
گاهی به نگاهی
دیدار تو خواهم
من راه تو پویم
من وصل تو جویم
عشق تو گواهم

ما می زدگان از دل و جان تا به جهان هستیم پیمانه به دستیم
با اهل وفا صدق و صفا ما به خدا هرگز پیمان نشکستیم

ای لاله ی صحرایی نشکفته چرایی
گلخانه پر از گل شد ای لاله کجایی
تو مشعل سوزان این محفل مایی