به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، شهریور ۰۲، ۱۳۹۳

تسلیت سازمان های جبهه ملی ایران در اروپادرگذشت غم انگیز ایرج خانبابا تهرانی 

با کمال اندوه و تاثر از درگذشت غم انگیز ایرج خانبابا تهرانی اطلاع یافتیم.

ما فقدان ایشان را به بازماندگان محترمشان به ویژه برادر ارجمند و مبارزشان آقای مهدی خانبابا تهرانی تسلیت می گوئیم و خود را در این غم شریک می دانیم

دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده
سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا 
۲ شهریورماه ۱۳۹۳