به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، شهریور ۰۵، ۱۳۹۳

برخی از موانع عروج جنبش دادخواهی

بهروز سورن
 به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی  در دهه شصت
آزادیخواهان را تا جان در بدن داشتند ستاندند و تمامی عمر کوتاه و نازنین شان را – جملگی خاطراتشان و آرزوهای شان را , عشق هایشان و امیدهایشان را در کیسه های برزنتی شان ریختند و به خانواده های شان تحویل دادند و گاه هم ندادند.       ادامه مطلب