به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۰۶، ۱۳۹۴

سیما بینا - عزیز بشینه کنارُم

سیما بینا 

عزیز بشینه کنارُم

عزیز بشینه کنارُم
ز عشقِت بی قرارم
جون تو طاقَت ندارُم
حالا مرو از کنارُم
حالا مرو از کنارُم
به خدا دوسِت می دارُم
به خدا دوسِت می دارُم
عزیز بشینه کنارُم
ز عشقِت بی قرارم
جون تو طاقَت ندارُم
حالا مرو از کنارُم
حالا مرو از کنارُم
به خدا دوسِت می دارُم
به خدا دوسِت می دارُم

سر کوه بلند تا کِی نشینُم
عزیز بشینه کنارُم
که لاله سرزمین ، گل را بچینُم
عزیز بشینه کنارُم
گلِ سرخ و سفید برهم تنیده
عزیز بشینه کنارُم
نمی دونُم کدوم گل را بچینُم
عزیز بشینه کنارُم

عزیز بشینه کنارُم
ز عشقِت بی قرارم
جون تو طاقَت ندارُم
حالا مرو از کنارُم
حالا مرو از کنارُم
به خدا دوسِت می دارُم
به خدا دوسِت می دارُم

چُنون که می روی هموار و هموار
عزیز بشینه کنارُم
نمی ترسی که بر پایِت خورِ خوار
عزیز بشینه کنارُم
اگه خواری خورِ ،سوزن ندارُم
عزیز بشینه کنارُم
به مُژگون بر کَنُم ای جون غمخوار
عزیز بشینه کنارُم

عزیز بشینه کنارُم
ز عشقِت بی قرارم
جون تو طاقَت ندارُم
حالا مرو از کنارُم
حالا مرو از کنارُم
به خدا دوسِت می دارُم
به خدا دوسِت می دارُم

گل سرخ و سفیدُم دسته دسته
عزیز بشینه کنارُم
میون سنگ مرمر ریشه بسته
عزیز بشینه کنارُم
الهی بِشکَنه اون سنگ مرمر
عزیز بشینه کنارُم
که یار نازَنین تنها نِشسته
عزیز بشینه کنارُم

عزیز بشینه کنارُم
ز عشقِت بی قرارم
جون تو طاقَت ندارُم
حالا مرو از کنارُم
حالا مرو از کنارُم
به خدا دوسِت می دارُم
به خدا دوسِت می دارُم