به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۰۴، ۱۳۹۴

بیدار شوید از خواب

شعر، آهنگ و اجراء: دکتر علی گوشه

بیدار شوید از خوابای مردم رنجدیده، ای خلق ستمدیده

بیدار شوید از خواب، بیدار شوید از خواب 


با بانگ مصدق ها، برپا کنید غوغا

ویرانه کنید یکجا، این کاخ ستمکاران


آزاد کنید ایران، آزاد کنید ایران
بیدار شوید از خواب

ای مردم رنجدیده، ای خلق ستمدیده

بیدار شوید از خواب، بیدار شوید از خواب 

با عشقی چون آرش ها، با عزمی چون بابک ها

آزاد کنید ایران، آواره کنید شیخان

ویرانه کنید زندان، آزاد کنید ایران 

آنجا که عدالت نیست، آنجا که شقاوت هست


آنجا که جوانان را ، آویز کنند بردار

آنجا که دو صد شیخی، ویرانه کنند ایران


آنجا امیدی نیست، آنجا امیدی نیست

ای مردم رنجدیده، ای خلق ستمدیده

بیدار شوید از خواب، بیدار شوید از خواب

ای مردم آزاده، آزادی برفت برباد

برخیزید و برخیزید، با هم بیامیزید

با مشت گره کرده، فریاد زنید فریاد

همراه شوید همراه، همراه شوید همراه

آزاد کنید ایران، آواره کنید شیخان

ویرانه کنید زندان، آزاد کنید ایران 

ای مردم رنجدیده، ای خلق ستمدیده

بیدار شوید از خواب، بیدار شوید از خواب

با بانگ مصدق ها، برپا کنید غوغا

ویرانه کنید یکجا، این کاخ ستمکاران

آزاد کنید ایران، آزاد کنید ایران

تقدیم به دوست عزیزم، زنده یاد خسرو شاکری زند که یک عمر برای آزادی و استقلال ایران از چنگال دیکتاتوری شاهنشاهی و مذهبی صمیمانه مبارزه کرد.

https://www.youtube.com/watch?v=xgs1irrqphU