به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، دی ۰۳، ۱۳۹۴

بابا نوئل در تاتارستان روسیه / عکس