به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آذر ۲۳، ۱۳۹۴

آتش دل

مهدیه محمدخانی

 ترانهً آتش دل 

آتشی در سینه دارم جاودانی
 عمر ِ من مرگیست نامش زندگانی 

رحمتی كن كز غمت جان می سپارم
 بیش از این من طاقت هجران ندارم 

نوگلی زیبا بود حسن و جوانی
 عطر آن گل رحمت است و مهربانی


متن آهنگ آتش دل

آتشی در سینه دارم جاودانی 

عمر ِ من مرگیست نامش زندگانی

رحمتی كن كز غمت جان می سپارم 

بیش از این من طاقت هجران ندارم

كی نهی بر سرم پای

 ای پری از وفاداری

شد تمام اشک ِ من
بس در غمت كرده ام زاری

نوگلی زیبا بود حسن و جوانی 

عطر آن گل رحمت است و مهربانی

ناپسندیده بود دل شكستن 

رشته ی ِ الفت و یاری گسستن

كی كنی ای پری ترک ستمگری …؟!
می فكنی نظری آخر به چشم ژاله بارم

گرچه ناز ِدلبران دل تازه دارد

ناز هم در دل ِ من اندازه دارد

حیف اگر ترحمی نمی كنی بر حال ِ زارم
جز دمی كه بگذرد از چاره كارم

دانمت كه بر سرم گذر كنی به رحمت اما
آن زمان كه بركشد گیاه غم سر از مزارم

از نظرهای ِ تو بی مهری عیان است
جان گدازست آن نظر کآرام ِ جان است

سیل ِ اشکم با زبان ِ بی زبانی
با تو گوید راز ِ عشقم گرچه دانی