به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، دی ۰۵، ۱۳۹۴

تحریف تاریخ ـ بخش پنجم ـ

نظرات متناقض و انحرافی خليل ملکی درباره دکترمصدق!
*****
مواضع متضاد خلیل ملکی درباره استقلال و«حاکمیت ملی»(اشتات سوورنیتِت) و
مطالبی درباره مذاکرات دکتر مصدق با مقامات دولت آمریکا وبانک بین المللی و...
 (تحريف تاريخ از سوی دکتر امير پيشداد و دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان)
 دکتر منصور بيات زاده