به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آذر ۲۴، ۱۳۹۴

جنگ گل سرخ

سحر طلوعی: نمایندگان و سیاست‌مداران و مردم اوکراین به دیدن این اتفاقات در صحن علنی و غیرعلنی مجلس عادت دارند. نمایندگان پارلمان اوکراین اگر در امر نمایندگی خیلی موفق نیستند، اما درعوض کشتی‌گیرها و بوکسورهای مطرحی هستند. این بار نوبت نخست‌وزیر بود که ابتدا با دسته‌گل استقبال شود و سپس با یک فن درخت‌کن به دست اوله بارنا از پشت تریبون پایین بیاید. البته نمایندگان موافق آرسنی یاتسنیوک، به محض اینکه با این صحنه مواجه شدند، نماینده مخالف را دوره کردند و با چند هوک چپ و آپرکات از فنون بوکس، اوله بارنا را انداختند گوشه رینگ و زدند و از میدان به‌در کردند. یاتسنیوک قرار بود درباره بیلان کاری سالانه‌اش در هیأت دولت گزارش دهد که با هنرنمایی اوله بارنا، گزارشش نصفه ماند. آخر سر معلوم نشد اوله بارنا چرا با دسته‌گل به استقبال نخست‌وزیر رفت و چرا با فن درخت‌کن او را پایین کشید.
شرق