به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، دی ۲۰، ۱۳۹۵

مهدی هاشمی با خودرو نیروی انتظامی از زندان اوین به مراسم درگذشت پدرش منتقل شد. / تصویر