به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۱۸، ۱۳۹۵

تلفیقی از چهره ترامپ و پوتین؛ (روی جلد این هفته اشپیگل آلمان)

حکومت دو نفره! (دوبله!)