امروز بیش از هر زمان ایران نیازمند مدافعان حقوق بشر است و زندانی بودن کسانی مانند عبدالفتاح سلطانی بغضی است در گلوی همه‌ی کسانی که آرزومند توسعه و بالندگی وطن خویش‌اند.
صدیقه وسمقی / زیتون