به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مرداد ۱۴، ۱۳۹۷

شیر زن ایرانی بدون حجاب حق آزادی را فریاد میزند