به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مرداد ۱۶، ۱۳۹۷

سوگند اقای عبدالفتاح سلطانی

به هنگام آخرین وداع با دخترش هما