به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



یکشنبه، شهریور ۰۹، ۱۳۹۹

مرد سالار

زن و مرد برابرند
 شهلا سرشار
زن و مرد برابرند
مکمل یکدیگرند
هر دو از یه گوهرند



گوش کن گوش کن چی میگم
گوش کن گوش کن چی میگم
زیاد یا کم نمیگم درهم و مبهم نمیگم
از شادی و غم نمیگم زیاد یا کم نمیگم
زن و مرد برابرند
مکمل یکدیگرند
هر دو از یه گوهرند