به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۰۶، ۱۳۹۹

روضه خوانی روحانی در جلسه امروز هیئت دولت

روحانی امروز در مقام شغل واقعی خود ظاهر شد