به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۰۶، ۱۳۹۹

شجریان - رزم مشترک

همراه شو عزیز 
همراه شو عزیز، همراه شو عزیز
تنها نمان به درد، کاین درد مشترک
هرگز جدا جدا، درمان نمی شود

دشوار زندگی، هرگز برای ما
بی رزم مشترک، آسان نمی شود
همراه شو عزیز، همراه شو عزیز
تنها نمان به درد، کاین درد مشترک
هرگز جدا جدا، درمان نمی شود

دشوار زندگی، هرگز برای ما
دشوار زندگی، هرگز برای ما
بی رزم مشترک، آسان نمی شود

تنها نمان به درد، همراه شو عزیز
همرا شو، همراه شو
همراه شو عزیز
همراه شو عزیز
تنها نمان به درد، کاین درد مشترک
هرگز جدا جدا، درمان نمی شود

دشوار زندگی، هرگز برای ما
دشوار زندگی، هرگز برای ما
بی رزم مشترک، آسان نمی شود

رزم مشترک (همراه شو عزیز)
شعر "رزم مشترک" یا "همراه شو رفیق" سروده ی ‌برزین آذرمهر(جعفر مرزوقی)است که در سال ۱۳۵۲ سروده شده و در سال ۱۳۵۸ به ابتکار زنده یاد پرویز مشکاتیان و با هنر مندی استاد شجریان به صورت "عزیز" در آمده است.