به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، شهریور ۰۳، ۱۳۹۹

تقدیم به همه دانشجویان مبارز ایران زمین

 شیفته

۱۸ تير

برخیزید نسل آریا /  ویران شده ایران ما

ماه قیام است ماه تیر / از بچه و برنا و پیر 

این روز روز ملت است / روز سقوط دولت است