به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مرداد ۲۸، ۱۳۹۵

رضا پهلوی: کودتای ۲۸ مرداد اتفاق نیفتاد! (ویدئو)

بهرام مشیری 
رضا پهلوی: کودتای ۲۸ مرداد اتفاق نیفتاد!