به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مرداد ۳۰، ۱۳۹۵

شنا کردن بانوان ایرانی در دریای شمال (تصویر)