به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، شهریور ۰۸، ۱۳۹۵

از زبان خودشان، کاسب تحریم!

(گفت و شنود)
گفت: مسئول کمیته بانکی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، جاسوس از آب درآمد و دستگیر شده است!
گفتم: یعنی همه اسرار و اسناد سری و محرمانه هسته‌ای کشورمان را در اختیار آمریکا و انگلیس قرار می‌داده است.
گفت: خب! به همین علت می‌گفتند مذاکرات هسته‌ای محرمانه است! و حتی مجلس شورای اسلامی هم نباید از آن مطلع باشد،
چون اگر این اسناد به اطلاع مردم می‌رسید دیگر محرمانه نبود که آقای جاسوس آنها را بفروشد و پولش را به جیب بزند!

گفتم: این جناب جاسوس، هم در ایران فیش حقوقی نجومی داشته و هم مبالغ هنگفتی از آمریکا و انگلیس دریافت می‌کرده است!

گفت: وقتی کاسب تحریم در میان خودشان حضور داشته چرا منتقدان را کاسب تحریم می‌نامیدند!

گفتم: چه عرض کنم؟! یارو «پطروس فداکار» را با «دهقان فداکار» اشتباه گرفته بود، رفت انگشتش را کرد توی چشم راننده قطار!

روزنامه کیهان