به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مرداد ۲۸، ۱۳۹۵

بیست و هشتم مرداد ، مسبب اصلی سیه روزی های ملت ایران

بیانیه ی جبهه ملی ایران

روز چهاردهم مرداد ماه سال جاری،یکصد و دهمین سالگرد انقلاب مشروطیت ایران را پشت سر گذاشتیم. انقلابی که با اهدافی عالی چون تحصیل آزادی های سیاسی و به دست آوردن عدالت و عدالت خانه و با خط و ربطی حاکی از اعتقاد به جدائی دین از حکومت به پیروزی نشست. اما هنوز امواج پرتلاطم آن انقلاب ترقی خواهانه به سکون و آرامش نرسیده و ملت ایران به اهداف مورد نظر خود به طور کامل دست نیافته بود که کودتای 1299 رضاخان میرپنج و سید ضیاء الدین طباطبائی مشروطیت نوپا را از محتوی تهی نموده و تحت پوشش مشروطه سلطنتی، دیکتاتوری و استبداد و اختناق را به مدت بیست سال بر این سرزمین تحمیل نمود.
 پس از شهریور1320 و سقوط حکومت رضا شاه، جو سیاسی کشور تا حدودی باز شد و در آن فضای نیمه گشوده نهضت ملی ایران امکان ظهور و بالندگی پیدا کرد و در سال 1328 با تشکیل جبهه ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق پیگیری مطالبات انقلاب مشروطیت یعنی آزادی و استقلال و عدالت پر رنگ تر از پیش بر ایران سایه افکند. با تشکیل جبهه ملی، دکتر مصدق و هفت نفر از یارانش در انتخابات مجلس شانزدهم شورای ملی با رای و پشتیبانی مردم ایران به مجلس راه یافتند و با تلاش ها و مجاهدات آنان، قانون ملی شدن نفت در سراسر کشور به تصویب رسید. در روز اول اردیبهشت 1330 دولت ملی دکتر مصدق برای اجرای این قانون و برچیدن بساط استعمار غارتگر انگلیس و خارج کردن منابع نفتی ایران از چنگال شرکت نفت  ساخته ی انگلیس، قبول مسئولیت نمود.

دولت ملی مصدق در مدتی کم تر از دوماه از شرکت نفت انگلیس بنیان خلع ید به عمل آورد و ذخایر عظیم نفتی ایران را در اختیار صاحبان حقیقی آن یعنی ملت رنج دیده و مبارز ایران قرار داد. دولت ملی مصدق با ملی کردن نفت استقلال اقتصادی و سیاسی ایران را محقق ساخت و با پرهیز از وارد کردن ایران در بلوک های قدرت های جهانی و مناقشات بین آن ها به استقلال کشور معنی و مفهوم بیشتری بخشید. تا آنجا که ایده های سیاسی و نگاه او به بی طرفی و عدم وابستگی، پایه فکری جنبش کشور های غیرمتعهد را فراهم کرد. 
دولت ملی مصدق با رعایت و حمایت از آزادی های اساسی و قانونی ملت ایران مانند آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، آزادی اجتماعات و آزادی مذهب و عقاید، توانست به خواسته های آزادیخواهانه ملت ایران جامه عمل بپوشاند. دولت ملی مصدق صرفنظر از اقدامات بنیادی فوق که در جهت تحقق استقلال و آزادی و عدالت انجام داد، با وجود درگیری طاقت فرسا با قدرت های استعماری و عوامل داخلی آنها، به انجام ده ها حرکت اصلاحی و عمرانی موفقیت آمیز نیز برای ارتقاء سطح زندگی مردم ایران و بهبود وضعیت معیشتی و رفاه آنان اهتمام ورزید. 
با این مشخصات، دولت ملی مصدق به صورت الگوئی از مردم سالاری و استقلال طلبی و حراست از منافع ملی در آمد که خواب قدرت های چپاول گر جهانی و عوامل مزدور داخلی آنان را آشفته کرد و چون دریافتند که با تداوم دولت ملی، تمام منافع آن ها در معرض نابودی خواهد بود، کودتای ننگین 28 مرداد1332 و براندازی دولت ملی را طراحی و به اجراء گذاشتند. در این کودتای خائنانه دستگاه های اطلاعاتی انگلیس و آمریکا یعنی اینتلجنت سرویس و سازمان سیا و عوامل داخلی آن ها مانند دربار پهلوی و عده ای از نظامیان وابسته به دربار با برخی از روحانیون درباری همراه چند تن از افراد بریده از نهضت ملی طرح کودتا را به اجراء درآوردند و این مجموعه با حضور جماعتی از اراذل و اوباش مشهور و شناخته شده و عده ای از زنان نگونبخت فسادخانه معروف تهران تکمیل گردید.

کودتای 28 مرداد1332 راه آزادی و استقلال ایران و مسیر رفاه و سعادت این ملت را بست و به حاکمیت ملی که میتوانست منشاء همه پیروزی ها و نیک بختی های مردم این سرزمین باشد پایان داد .

جبهه ملی ایران به پا خاستن ملت ایران را برای برچیدن بساط رژیم سابق، عکس العمل تاریخی این ملت نسبت به کودتای 28 مرداد و عملکرد رژیم کودتا میداند. ولی با تاسف بسیار متذکر میگردد که انقلاب 57 هر روز از اهداف و تصورات اولیه ملت ایران فاصله بیشتری گرفته است. به طوری که امروز در دهه چهارم انقلاب شاهد سوء سیاست ها و سوء مدیریت ها و فساد گسترده و باور نکردنی و زیر پانهادن حقوق و آزادی های اساسی و قانونی ملت ایران هستیم .

ننگ ونفرین بر کودتاچیان 28 مرداد که مسببان اصلی سیه روزی های ملت ایران هستند.
بر قرار باد حاکمیت ملی منبعث از اراده وانتخاب آزاد ملت بزرگ ایران.
جبهه ملی ایران
بیست و هشتم مرداد 1395
--
روابط عمومی جبهه ملی ایران

تهران - ایران


شماره پیام کوتاه: 30007957954553