به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، شهریور ۰۷، ۱۳۹۵

شب است و چهره میهن سیاهه ...

محمد رضا  شجریان
تو که با عاشقان درد آشنایی / تو که هم رزم و هم زنجیر مایی
ببین خون عزیزان را به دیوار / بزن شیپور صبح روشنایی
برادر بی قراره /برادر نوجوونه
برادر شعله واره / برادر غرق خونه


شب است و چهره میهن سیاهه
شب است و چهره میهن سیاهه
مایۀ دشتی
محمدرضا شجریان
شعر: اصلان اصلانیان
آهنگساز: محمدرضا لطفی
چاوش 2

شب است و چهره میهن سیاهه
نشستن در سیاهی‌ها گناهه
تفنگم را بده تا ره بجویم
که هر که عاشقه پایش به راهه
برادر بی قراره
برادر شعله واره
برادر دشت سینه اش لاله زاره
شب و دریای خوف انگیز و توفان
من و اندیشه‌های پاک پویان
برایم خلعت و خنجر بیاور
که خون می‌بارد از دلهای سوزان
برادر نوجوونه
برادر غرق خونه
برادر کاکلش آتش فشونه
تو که با عاشقان درد آشنایی
تو که هم رزم و هم زنجیر مایی
ببین خون عزیزان را به دیوار
بزن شیپور صبح روشنایی
برادر بی قراره
برادر نوجوونه
برادر شعله واره
برادر غرق خونه
برادر کاکلش آتش فشونه
برادر کاکلش آتش فشونه