به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مرداد ۲۸، ۱۳۹۵

کنسرت علم الهدی

کنسرت علم الهدی، کاریکاتوری از توکا نیستانی، ایران وایر