به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، شهریور ۰۸، ۱۳۹۵

منظره ای در ایران / عکس

منظره ای در مسیر اسالم در استان گیلان تا خلخال در استان اردبیل- عکس: عرفان کوچاری، تسنیم