به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۹۵

روايت مصور كودتاى ٢٨ مرداد با قصیده ای از مهدی اخوان ثالت با صدای شاعر

دوران يكه تازى اوباش 

"شعبون بی‌مخ"؛ مغز متفکر کودتا! و محمدرضا شاه

مهدی اخوان ثالث: «این شعر را برای زنده یاد دکتر مصدّق گفته ام . در آن وقت ها ـ در سال ۳۵ ـ نمی شد 
اسم مصدّق را ببری؛ این بود که بالای شعر نوشتم برای پیر محمّدِ احمدآبادی. »
برای پیر محمّدِ احمدآبادی
آن کاخ ها ز پایه فرو ریخت / و آن کرده ها به کار نیامد / سوزد دلم به رنج و شکیبت / ای باغبان، بهار نیامد
بشکفت بس شکوفه و پژمرد / اما، گلی ، به بار نیامد / خوشید چشم چشمه و دیگر / آبی به جویبار نیامد
ای شیر پیر بسته به زنجیر / کزبندت ایچ عار نیاید