به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، شهریور ۰۹، ۱۳۹۵

افتخار به جنایت، اسد بیناخواهی

 مصطفی پورمحمدی و کشتار زندانیان سیاسی: افتخار می‌کنیم به اجرای دستور خدا