به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مهر ۰۸، ۱۳۹۵

تصاویر سفر احمدی نژاد به گرگان، تنها دو هفته بعد از منع رهبری