به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۱۰، ۱۳۹۶

برادر کوچک و رفیق من که از او می آموزم ، وفا یغمایی

رفیق نازنین من گریفین
در این عکس گریفین بمن اجازه داد تا کلاهم را بر سر مبارکش بگذارم و مرا مفتخر نمود
تا کلاهم را برکت بخشم.

برادر کوچک و رفیق نازنین من گریفین. گاه او را می بینم واز چشمهایش می آموزم و از برخوردهایش معنای محبت را یاد می گیرم و می فهمم که تا حیوانات را چون خود ندانیم هرگز آدم نخواهیم شد و انسانیت مورد نظر رخ نشان نخواهد داد. 
در این تردید ندارم. دیگر رابطه انسان با انسان کار ساز نیست مکتبی باید که انسان و حیوان و طبیعت دست بر دوش هم نهند. در این عکس گریفین بمن اجازه داد تا کلاهم رابر سر مبارکش بگذارم و مرا مفتخر نمودتا کلاهم را برکت بخشم.
گریفین نیز چون من و تمام جهان از آتش پر اعجاز انفجار بیگ بانک بر آمده است پس چون من است. همخون من است و برادر من است.
من جهان را این چنین می شناسم هنگامیکه از قفس متعفن سنتهای کهنه و آن خدای کهنه و رسول و کتابش گریختم و ترس را بدور افکندم زیرا حس کردم که فرزند تمامیت بی پایان جهانم و ذره ای از تمامیت او مثل گریفین. با حقوقی کاملا مساوی.

برگرفته از «دریچه زرد»