به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۱۰، ۱۳۹۶

تصاویر روز: اعتراض نمادین به حجاب اجباری ادامه دارد. . .

دست کم چهار دختر دیگر با بستن روسری به چوب، به حجاب اجباری اعتراض کردند