به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، دی ۳۰، ۱۳۹۶

فرداکاتور: انقلاب کبیر فرانسه و ایران امروز

 گیوتین از زادگاهش تا ایران، طرح از مانا نیستانی