به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۹۶

عکس/ شعار نویسی : مرگ بر رهبر موقت!