به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مرداد ۲۲، ۱۳۹۷

اعتصاب و تجمع بازار کفاشان تهران

 با شعار مرگ بر دیکتاتور ۲۱مرداد۹۷

تجمع واعتصاب  بازار تهران
اعتصاب بازار کفاشان تهران برای دومین روز متوالی با شعار مرگ بر دیکتاتور جریان دارد.
بازاریان پاساژ وحید، پاساژ اعظم و پاساژ کمالی تهران در اعتصاب هستند.