به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مرداد ۱۳، ۱۳۹۷

تظاهرات ادامه دارد . . .

اشتهارد كرج: توپ تانک فشفشه آخوند بایدگم بشه / جمعه ۱۲مرداد