به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، دی ۱۰، ۱۳۹۸

شورش پا برهنه ها ، محمدرضا عالی پیام (هالو)

محمدرضا عالی پیام (هالو)
شورش پا برهنه ها