به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آذر ۳۰، ۱۳۹۸

اعلامیه ی نهضت مقاومت ملی ایران

پاسخی
درخور و لازم به کشتار آبانماه و نمایش یک اراده ی جمعی :
تحریم هرچه وسیع تر نمایش رسوای انتخاباتی

در آبانماه رژیم زور و دروغ و فساد، چنان که می شد انتظار داشت، اعتراضات و خشم برحق مردم را با گلوله و کشتار بی حساب جوانان کشور پاسخ داد. این نظام بار دیگر نشان داد که فصل الخطاب آن با ملت ایران گلوله است و اتمام حجتی جز قتل فرزندان مردم در چنته ندارد.
اما، سران این نظام و همه ی مجریان گوش به فرمان آن باید بدانند که ملت ایران این جنایت جدیدشان را که بُرهان انکارناپذیر دیگری بر بیگانگی این دستگاه با مردم و عدم مشروعیت آن است، بی پاسخ نخواهد گذاشت.
پیداست که این پاسخ نمی تواند تنها یک واکنش باشد و باید با محو دستگاه برخاسته از فتنه ی خمینی و جانشینی آن با رژیمی ملی، دموکراتیک و لاییک به انجام رسد و تا تحقق این مقصود ادامه خواه داشت.
تا رسیدن مرحله ی نهایی، در هر گام از این نبرد ملی باید از برنده ترین حربه های موجود برای نمایش قدرت خشونت پرهیز اما شکست ناپذیر ملت و شکل دادن به مبارزه ی پایانی آن بهره بُرد.
با گسترش بیسابقه ی مقاومت های موردی چون مبارزات کارگران، معلمان، مالباختگان، بازنشستگان در شمار بزرگی از شهرها در سالهای اخیر مردم کشور نشان داده اند که می توانند راه های هر روز  بِکرتر و بیشتری را ابداع کرده شکل های مؤثرتری از تشکل را برای نبرد نهایی بیافرینند و قیام های دیماه 96 و آبانماه 98 نیز نشان داد که همه ی این مبارزات یک هدف بیشتر ندارد و آن پاکسازی کشور از لوث وجود رژیم برآمده از فتنهی خمینی است.
در میان حربه های برندهی خشونت پرهیزی که موضوع آنها دیگر به یک گروه اجتماعی معین محدود نیست تحریم نمایش های رسوای انتخاباتی در رژیم هایی است که از این نهاد برای کسب مشروعیتی ساختگی استفاده کرده در عین خودکامگی صندوق های رأی را به دستاویزی برای توجیه و مردمی نمایش دادن قلدری و سرکوب های خود تبدیل می کنند. برای این رژیم ها هر رأی داده شده در نمایش انتخاباتی مهر تأییدی بر جنایات آنها محسوب می شود.
رژیم ولایت فقیه برای شکنجه ی کارگران، شلاق زدن معلمان کشور، و زندانی کردن زنان آزادیخواه و دلیر، صدور احکام ظالمانه برای مدافعان حقوق بشر و وکیلان دلاور این مبارزان، تنها به دلارهای نفتی نیازمند نیست : برای ادامه ی حیات او و قبولاندن ادعای پوچ برخورداری از پایگاه در جامعه به عمال خود، صندوق های رأیی که از آنها برای تصویب جنایات و همچون وسیله ی تأیید زورگویی خود استفاده کند نیز کمتر از دلارهای امروز تحریم شده ضروری نیست.
حتی عوامل اجرای تصمیمات شوم چنین رژیم هایی نیز با همه ی پیوندها و وابستگی مالی خود به آنها در صورت مشاهده ی رویگردانی کامل مردم از قدرت حاکم، که تحریم های انتخاباتی موفقیت آمیز یکی از راه های آنست، نسبت به آینده ی خود دچار بیم و دودلی می گردند. 
برای شکل دادن به مبارزات وسیعتر آینده به شکل نافرمانی مدنی و خشونت پرهیز باید زبده ترین اشکال جهانی مبارزه با دیکتاتوری را، که تحریم افشاگرانه و فعالانه ی بازی های انتخاباتی یکی از آزموده ترین آنهاست، از هم اکنون و هرچه بیشتر به کاربست و در آن تجربه ی هرچه بیشتری به دست آورد.
برخلاف ادعای کسانی که تحریم نمایش های انتخاباتی را به عنوان سکون و انفعال سیاسی رد می کنند، این نوع مبارزه که در چالش علیه دیکتاتوری ها در جهان پیشینه ای دراز و درخشان دارد، بویژه هنگامی که در جهت عمومیت بخشیدن به آن و کامیابی اش فعالانه و متحدانه کوشش شود، همواره یکی از پرثمرترین راه های خنثی کردن قدرت این رژیم ها  از راه های صیقل دادن به اراده ی مردم و کاستن از روحیه ی خدمتگزاران قدرت حاکم  بوده و هست.
در شرایط بسیار دشوار مبارزه در کشور ما به دلائلی که همه می دانند، مبارزات پیگیر و درخشان اما متأسفانه و بناچار پراکنده ی کارگران دلیر و همه ی دیگر قشرهای زحمتکش و محروم جامعه، تنها از راه نمایش اراده ی جمعی ملت، در اشکالی همگانی چون تحریم بازی انتخابات و شکل های جمعی دیگر نافرمانی مدنی است که می تواند به گسترش درخور و سازماندهی لازم در مقیاس ملی دست یابد؛ تا جایی که بتواند، در زمانی نه چندان دور، با اعتصابات عمومی و فلج ساختن دستگاه قدرت به ثمر رسد.
تا کنون مبارزات اقشار محروم جامعه توانسته، و همچنان نیز می تواند، در سطح خواست های موردی هر چه بیشتر به شکل لازم برای مطالبات خود نزدیک گردد، اما، پیداست که موفقیت در نمایش اراده ی جمعی کل جامعه و فرارفتن از چالش های محدود مستلزم دست یافتن به اشکال سرتاسری مبارزه است که می توان از جمله در تحریم های انتخاباتی آنها را آزمود و تمرین کرد.
اما، پیشرفت در این جهت بطور مسلم مستلزم هماهنگی و همصدایی روزافزون نیروهای سیاسی آزادیخواه و ملی است. هم اکنون با نداهای نیرومند و فراوانی که در داخل و خارج کشور برای حرکت بدین سو برخاسته می توان بیش از هر زمان امیدوار بود که این جنبش هرچه یکصداتر به پیش رود
باید کوشید تا تحریم وسیع و قاطع نمایش انتخاباتی آینده هرچه بیشتر به شکل یک نمایش اراده ی جمعی روشن و انکارناپذیر درآید. همه ی سازمان ها، گرایش ها و شخصیت های شناخته شده ی دموکرات کشور در راه کامیابی این کارزار ملی وظیفه ای انکارناپذیر دارند که هرچه هماهنگ تر و همگام تر انجام شود موفقیت بیشتری را نصیب ملت خواهد کرد.     
پیش بسوی کارزار یکصدای تحریم بازی رسوای انتخاباتی و نمایش یک اراده ی جمعی روشن و انکار ناپذیر از سوی ملت.

ایران هرگز نخواهد مرد
29 آذرماه 1398
نهضت مقاومت ملی ایران