به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۰۱، ۱۳۹۸

زیباترین عکس جهان

"بخشش حیوانات"
 این عکس در کشور کنیا گرفته شده و اسمش را "بخشش حیوانات" گذاشته اند. 
وقتی جنگل آتش گرفت شیر از حمل بچه خودش عاجز میماند و فیل با خرطومش آن را حمل میکند!🌷