به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، دی ۰۷، ۱۳۹۸

یاد و نام دکتر نورعلی تابنده را گرامی میداریم

با دریغ و تاسف بسیار، جمع آزادیخواهان و استقلال طلبان و جامعه مدنی ایران یک شخصیت فرهیخته و گرانقدر دیگر را از دست داد. دکتر نورعلی تابنده از زمان نهضت ملی شدن نفت به رهبری دکتر محمد مصدق، در جرگه پیروان مصدق و ملیون ایران قرار داشت. او پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۳۲ در سازمان نهضت مقاومت ملی، در مقابل کودتا جای گرفت.


در سال های قبل از انقلاب ۵۷ و همچنین در سال های پس از انقلاب همیشه در کنار مردم و ملیون بود. او چه در زمان رژیم سابق و چه در دوران پس از انقلاب وکالت زندانیان سیاسی را به صورت رایگان و بدون هیچ چشمداشت مالی پذیرفت.

ما درگذشت آقای دکتر نورعلی تابنده، این تلاشگر صدیق و رهپوی دیرین نهضت ملی ایران و راه دکتر محمد مصدق، حقوقدان عدالتخواه، وکیل حق طلب و عارف پاک سرشت را که در طول زندگانی با وجود فشارها و آزار های ناروای حاکمان و صاحبان قدرت از مسیر خویش پا واپس نکشید و سر تسلیم فرود نیاورد، همدردانه به خاندان معظم ایشان و یاران و همفکران ارجمندشان تسلیت می گوییم.

جان گوهر است و مرگ نپوشد فروغ آن / هم زان فروغ بوده دو روزی بهای تن

 ششم دی ماه ۱۳۹۸

 تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران

از سمت راست زنده یاد مهندس عباس امیرانتظام ، روان شاد دکتر نورعلی تابنده