به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۰۶، ۱۳۹۸

پیام تسلیت هیات متولیان آرامگاه دکتر محمد مصدق

به مناسبت درگذشت دکتر نورعلی تابنده
 هیات متولیان آرامگاه دکتر محمد مصدق: دکتر محمود مصدق، دکتر ابراهیم احدی، مهندس بامداد ارفع زاده، دکتر تقی خزاعی، دکتر فریدون سحابی، خسرو سیف، مهندس حسین شاه اویسی، دکتر ابوالقاسم فروزان، محمد محمدی اردهالی، دکتر حسین مجتهدی

با دریغ و اندوه درگذشت پوینده ی دیرپای راه مصدق و عضو هیات متولیان آرامگاه دکتر محمد مصدق (قلعه ی احمد آباد)، عارف وارسته ی میهن دوست و فرهیخته،مینوی یاد دکتر نورعلی تابنده را به خانواده ی ارجمندش و نیز یاران ودوستداران گرانمایه اش، دلارامی می گوییم  و برایشان شکیبایی و آرامش آرزو می کنیم.

هیات متولیان آرامگاه دکتر محمد مصدق: دکتر محمود مصدق، دکتر ابراهیم احدی، مهندس بامداد ارفع زاده، دکتر تقی خزاعی، دکتر فریدون سحابی، خسرو سیف، مهندس حسین شاه اویسی، دکتر ابوالقاسم فروزان، محمد محمدی اردهالی، دکتر حسین مجتهدی