به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آذر ۳۰، ۱۳۹۸

مریوان - تشییع کولبر نوجوان فرهاد خسروی

مردم خشمگین مریوان شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر می دادند