به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آبان ۲۵، ۱۴۰۰

توماج صالحی ، جگردارترین خواننده ایران


مادران داغدار آبان 
توماج صالحی ، جگردارترین خواننده ایران