به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آبان ۲۲، ۱۴۰۰

از اوضاع دانش آموزان محروم ایرانی تا رابطه ایران و روسیه:

 هم شرقی هم شرقی جمهوری اسلامی 

 اوضاع دانش آموزان محروم ایرانی