به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آبان ۲۴، ۱۴۰۰

حسن نوروزی، هرزه آخوندی که زلزله در جان مردم افکند !!!


هرزه آخوندی که زلزله در جان مردم افکند !