به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آبان ۱۹، ۱۴۰۰

بانگ رسوایی کلیدی که در دست خون‌آلود خامنه‌ای شکست!!!


 کلیدی که در دست خون‌آلود خامنه‌ای شکست!