به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آذر ۰۵، ۱۴۰۰

حکومت به تنظیمات کارخانه بازگشت و کشاورزان اصفهان را تار و مار کرد!!!


حکومت به تنظیمات کارخانه بازگشت و کشاورزان اصفهان  را تار و مار کرد!!!