به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آبان ۳۰، ۱۴۰۰

تشکیل دادگاه صحرایی برای یک آخوند در اعتراضات مردم اصفهان!!!


تشکیل دادگاه صحرایی برای یک آخوند در اعتراضات مردم اصفهان!