به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آبان ۲۹، ۱۴۰۰

مردم اصفهان ساز سقوط خامنه‌ای از بالکن قدرت را زیر پل خواجو کوک کردند!!!


ساز سقوط خامنه‌ای از بالکن قدرت