به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آذر ۰۶، ۱۴۰۰

جوادی آملی در پی حماسه مردم اصفهان به اپوزیسیون پیوست!!!


ما آمدیم بجنگیم / بجنگ تا بجنگیم